Email
Password
Forgot your password?

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะในหมู่ประเทศกลุ่มอาเซียนภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Id
301
เลขคำขอ
326320
เลขที่ประกาศโฆษณา
-
เลขที่สิทธิบัตร
ว.37008
ประเภท
ลิขสิทธิ์
ชื่อการประดิษฐ์/ออกแบบ

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะในหมู่ประเทศกลุ่มอาเซียนภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รายละเอียด/บทคัดย่อ

เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการเรียนรู้เกี่ยวกับ การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียนเนื่องด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสร้างความตื่นตัวให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยพัฒนาการสร้างทักษะให้กับนักศึกษาไทยและนักศึกษาอาเซียน โดยวิเคราะห์จากความต้องการการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในประเทศไทยของนักศึกษาจากประเทศอาเซียนและนักศึกษาไทย เพื่ออธิบายปัจจัยที่หลักสูตรนานาชาติจะสามารถจูงใจนักศึกษาชาติอาเซียนมาศึกษาเพิ่มขึ้นและสนองตอบความต้องการของนักศึกษาไทย

ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์
สถานะ
Finished
ผู้ยื่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
Email
Tel
-
วันยื่นเรื่อง
Fri, 10 Jul 2015 00:00:00 +0700
ออกให้เมื่อ
Tue, 14 Jul 2015 00:00:00 +0700
หมดอายุ
Sun, 31 Dec 2062 00:00:00 +0700
หมดอายุ(ต่ออายุครั้งที่ 1)
Tue, 01 Jan 2013 00:00:00 +0700
หมดอายุ(ต่ออายุครั้งที่ 2)
-
รูปทัศนียภาพ
-
รายละเอียดการประดิษฐ์
-
รายละเอียดการประดิษฐ์ (แก้ไข)
-
Claim & Abstract
-
ผลการตรวจสอบการประดิษฐ์
-
หนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หนังสือสำคัญการจดลิขสิทธิ์_326320_การพัฒนาสถาบันอุดมสึกษาของไทย...(มธ.).pdf
Created at
Tue, 29 Oct 2019 10:23:26 +0700
Updated at
Tue, 29 Oct 2019 10:23:26 +0700
©2019