Email
Password
Forgot your password?

การใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

Id
302
เลขคำขอ
326319
เลขที่ประกาศโฆษณา
-
เลขที่สิทธิบัตร
ว.37007
ประเภท
ลิขสิทธิ์
ชื่อการประดิษฐ์/ออกแบบ

การใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

รายละเอียด/บทคัดย่อ

เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่ชุมชนซึ่งหมายถึง บ้าน วัด และโรงเรียน จะใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหรือส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของครอบครัวของชุมชนของตนเอง และแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์
สถานะ
Finished
ผู้ยื่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
Email
Tel
-
วันยื่นเรื่อง
Fri, 10 Jul 2015 00:00:00 +0700
ออกให้เมื่อ
Tue, 14 Jul 2015 00:00:00 +0700
หมดอายุ
Sun, 31 Dec 2062 00:00:00 +0700
หมดอายุ(ต่ออายุครั้งที่ 1)
Tue, 01 Jan 2013 00:00:00 +0700
หมดอายุ(ต่ออายุครั้งที่ 2)
-
รูปทัศนียภาพ
-
รายละเอียดการประดิษฐ์
-
รายละเอียดการประดิษฐ์ (แก้ไข)
-
Claim & Abstract
-
ผลการตรวจสอบการประดิษฐ์
-
หนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หนังสือสำคัญการจดลิขสิทธิ์_326319_การใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง...(มธ.).pdf
Created at
Tue, 29 Oct 2019 10:28:25 +0700
Updated at
Tue, 29 Oct 2019 10:28:25 +0700
©2019