Email
Password
Forgot your password?

ความเข้มแข็งของพรรคการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์ของไทยและพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่น

Id
307
เลขคำขอ
324929
เลขที่ประกาศโฆษณา
-
เลขที่สิทธิบัตร
ว.36850
ประเภท
ลิขสิทธิ์
ชื่อการประดิษฐ์/ออกแบบ

ความเข้มแข็งของพรรคการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์ของไทยและพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่น

รายละเอียด/บทคัดย่อ

เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างพรรคการเมืองในประเทศกำลังพัฒนาและพรรคการเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมีการตั้งคำถามว่า มีปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของพรรคการเมือง และบทเรียนจากประเทศพัฒนาแล้วเป็นอย่างไร

ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์
สถานะ
Finished
ผู้ยื่น
นางสาวอาภารัศมี ณะมณี
Email
Tel
-
วันยื่นเรื่อง
Fri, 05 Jun 2015 00:00:00 +0700
ออกให้เมื่อ
Mon, 08 Jun 2015 00:00:00 +0700
หมดอายุ
Mon, 31 Dec 2063 00:00:00 +0700
หมดอายุ(ต่ออายุครั้งที่ 1)
Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 +0700
หมดอายุ(ต่ออายุครั้งที่ 2)
-
รูปทัศนียภาพ
-
รายละเอียดการประดิษฐ์
-
รายละเอียดการประดิษฐ์ (แก้ไข)
-
Claim & Abstract
-
ผลการตรวจสอบการประดิษฐ์
-
หนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หนังสือสำคัญการจดลิขสิทธิ์_324929_ความเข้มแข็งของพรรค...(นส.อาภารัศมี).pdf
Created at
Tue, 29 Oct 2019 13:46:21 +0700
Updated at
Tue, 29 Oct 2019 13:46:21 +0700
©2019