Email
Password
Forgot your password?

การสร้างเสริมสุขภาพของมารดาและเด็ก : มุมมองจากศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยและศาสตร์ของการแพทย์แผนปัจจุบัน

Id
308
เลขคำขอ
324928
เลขที่ประกาศโฆษณา
-
เลขที่สิทธิบัตร
ว.36849
ประเภท
ลิขสิทธิ์
ชื่อการประดิษฐ์/ออกแบบ

การสร้างเสริมสุขภาพของมารดาและเด็ก : มุมมองจากศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยและศาสตร์ของการแพทย์แผนปัจจุบัน

รายละเอียด/บทคัดย่อ

เป็นงานวิจัยที่ต้องการค้นหามุมมองกลยุทธ์ของแพทย์ทั้งจากแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันในการสร้างเสริมสุขภาพมารดาและเด็กเพื่อใช้ทั้งภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาตะวันตกโดยผสานกันให้เกิดประโยชน์ต่อการสาธารณสุขของไทยมากขึ้น โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ผสานกับการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพของมารดาและเด็กทั้งกระบวนการ

ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์
สถานะ
Finished
ผู้ยื่น
นางสาวอาภารัศมี ณะมณี
Email
Tel
-
วันยื่นเรื่อง
Fri, 05 Jun 2015 00:00:00 +0700
ออกให้เมื่อ
Mon, 08 Jun 2015 00:00:00 +0700
หมดอายุ
Mon, 31 Dec 2063 00:00:00 +0700
หมดอายุ(ต่ออายุครั้งที่ 1)
Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 +0700
หมดอายุ(ต่ออายุครั้งที่ 2)
-
รูปทัศนียภาพ
-
รายละเอียดการประดิษฐ์
-
รายละเอียดการประดิษฐ์ (แก้ไข)
-
Claim & Abstract
-
ผลการตรวจสอบการประดิษฐ์
-
หนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
หนังสือสำคัญการจดลิขสิทธิ์_24928_การสร้างเสริมสุขภาพ...(นส.อาภารัศมี).pdf
Created at
Tue, 29 Oct 2019 13:54:54 +0700
Updated at
Tue, 29 Oct 2019 13:54:54 +0700
©2019