Email
Password
Forgot your password?

รายการขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ออกแบบผลิตภัณฑ์

Id เลขคำขอ เลขที่ประกาศโฆษณา เลขที่สิทธิบัตร ประเภท ชื่อการประดิษฐ์/ออกแบบ สถานะ ผู้ยื่น
151 374768 - 374768 ลิขสิทธิ์ คู่มือออน์ไลน์ธีมเบสเลิร์นนิง (Online Team Base... Process รองศาสตราจารย์พิชิต ตรีวิทยรัตน์
Show
174 371291 - ว.42020 ลิขสิทธิ์ ชุดการบันทึกทางกายภาพบำบัดของเวชระเบียนผู้ป่วยใน Finished โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ TUH
Show
175 378467 - ว.42809 ลิขสิทธิ์ คู่มือการใช้งานระบบวางแผนจำหน่ายทารกกลับบ้าน (B... Finished โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ TUH
Show
200 377670 - ส.15067 ลิขสิทธิ์ การสร้างสัมพันธภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่งสำหรับการพยาบ... Process ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา จิรโรจน์
Show
201 377330 - ส.15051 ลิขสิทธิ์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัด Finished อาจารย์พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
Show
202 377671 - ว.42708 ลิขสิทธิ์ ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจแก่สตรีตั้งครรภ์... Finished รองศาสตราจารย์ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์
Show
205 374667 - ว.42355 ลิขสิทธิ์ คู่มือการสร้างสัมพันธภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่งสำหรับก... Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา จิรโรจน์
Show
225 371943 - ว.42053 ลิขสิทธิ์ แนวทางงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่สะท้อนเ... Finished ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
Show
226 371208 - ว1.7794 ลิขสิทธิ์ Development Drug Compatibility Checker Program ... Finished โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ TUH
Show
228 367872-367873 - ว1.7557-ว1.7558 ลิขสิทธิ์ แอพพลิเคชั่นให้คำปรึกษาด้านจิตใจ ระบบแอนดร์อย ... Finished อาจารย์พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
Show
230 367871 - ว.41660 ลิขสิทธิ์ คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่นให้คำปรึกษาด้านจิตใจ Finished อาจารย์พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
Show
266 326355 - ว.37043 ลิขสิทธิ์ อุปกรณ์ Finished รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
Show
267 326354 - ว.37042 ลิขสิทธิ์ ส่วนควบ Finished รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
Show
268 326353 - ว.37041 ลิขสิทธิ์ บทอนุโลมถึงการเปลี่ยนแปลง การระงับ และกลับคืน Finished รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
Show
269 326352 - ว.37040 ลิขสิทธิ์ บทอนุโลมแก่สังหาริมทรัพย์บางชนิด Finished รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
Show
270 326351 - ว.37039 ลิขสิทธิ์ แนวคิดว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สิน Finished รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
Show
271 326350 - ว.37038 ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินของแผ่นดิน Finished รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
Show
272 326349 - ว.37037 ลิขสิทธิ์ ทรัพยสิทธิจำพวกจำกัดตัดทอนกรรมสิทธิ์ Finished รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
Show
273 326348 - ว.37036 ลิขสิทธิ์ ทรัพยสิทธิ Finished รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
Show
274 326347 - ว.37035 ลิขสิทธิ์ แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ Finished รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
Show
©2019