Email
Password
Forgot your password?

รายการขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ออกแบบผลิตภัณฑ์

Id เลขคำขอ เลขที่ประกาศโฆษณา เลขที่สิทธิบัตร ประเภท ชื่อการประดิษฐ์/ออกแบบ สถานะ ผู้ยื่น
151 374768 - 374768 ลิขสิทธิ์ คู่มือออน์ไลน์ธีมเบสเลิร์นนิง (Online Team Base... Process รองศาสตราจารย์พิชิต ตรีวิทยรัตน์
Show
135 1403000825 11405 11405 อนุสิทธิบัตร การสังเคราะห์อนุพันธ์ของโลหะพอไฟรินที่มีโลหะเป็... Finished รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน
Show
131 1401005256 161768 - สิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตซีเมนต์โปร่งแสง Cancel รองศาสตราจารย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
Show
126 1403000824 9956 9956 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการสังเคราะห์อนุพันธ์ของพอร์ไฟรินประยุก... Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน
Show
105 1803000541 14877 14877 อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ไม้กดจุดที่มีเซนเซอร์ในการวัดแรงกด Finished ดร.หยาดนภา ผาเจริญ
Show
31 1403000805 12916 12916 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการสร้างระบบเพาะเลี้ยงขนาด 18.9 ลิตร Finished รองศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์
Show
©2019