Email
Password
Forgot your password?

รายการขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ออกแบบผลิตภัณฑ์

Id เลขคำขอ เลขที่ประกาศโฆษณา เลขที่สิทธิบัตร ประเภท ชื่อการประดิษฐ์/ออกแบบ สถานะ ผู้ยื่น
863 306479 - ว.34432 ลิขสิทธิ์ Border Measure II: Quantitative Restriction Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุประภา รักพงษ์
Show
862 306478 - ว.34431 ลิขสิทธิ์ Article XX GATT General Exceptions Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุประภา รักพงษ์
Show
859 284140 - ว.30306 ลิขสิทธิ์ การดัด-การดึงข้อต่อระยางค์เพื่อการบำบัด Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ จารุสุสินธ์
Show
852 1301004746 138482 - สิทธิบัตร สูตรการผลิตครีมจากสมุนไพรพอกดูดพิษและกรรมวิธีกา... Cancel รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์
Show
846 320883 - ว.36517 ลิขสิทธิ์ โอกาสและช่องทางการค้าของ SME ไทยในตลาดกัมพูชา Finished ดร.อำพา แก้วกำกง
Show
845 319603 - ว.36258 ลิขสิทธิ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
Show
844 321238 - บ.7377 ลิขสิทธิ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI (Computer Assiste... Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
Show
843 321237 - ว.11410 ลิขสิทธิ์ การประเมินอายุครรภ์ของทารก Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรพร แก้ววิมล
Show
842 320254 - ว.36378 ลิขสิทธิ์ การพยาบาลเด็กโรคไข้เลือกออก Finished ดร.วาริยา หมื่นสา
Show
841 318665 - ว.36166 ลิขสิทธิ์ กระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกาญจน์ หาญกุล
Show
840 318666 - ว.36167 ลิขสิทธิ์ ชุดโครงการวิจัย สังคมชนบทไทยในมุมมองบัณฑิตอาสาส... Finished รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์
Show
839 318667 - ว.36168 ลิขสิทธิ์ การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมกับการสร้างความเป็... Finished รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ รัตนมุขย์
Show
838 318724 - ว.36173 ลิขสิทธิ์ แนวทางการจัดตั้งเครือข่ายอาจารย์อาสา มหาวิทยาลั... Finished นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์
Show
837 318723 - ว.36172 ลิขสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงทัศนะของสักศึกษาต่อปัญหาสังคมไทย ... Finished นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์
Show
836 312709 - ว.35126 ลิขสิทธิ์ Translucent Cement Finished รองศาสตราจารย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
Show
835 312708 - ว.35125 ลิขสิทธิ์ ซีเมนต์โปร่งแสง Finished รองศาสตราจารย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
Show
834 312707 - ว.35124 ลิขสิทธิ์ บทที่ 4 หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Tr... Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุประภา รักพงษ์
Show
833 312706 - ว.35123 ลิขสิทธิ์ บทที่ 3 หลักชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (... Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุประภา รักพงษ์
Show
832 312705 - ว.35122 ลิขสิทธิ์ บทที่ 2 กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก Finished ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุประภา รักพงษ์
Show
831 312704 - ว.35121 ลิขสิทธิ์ ชีวสถิติสาธารณสุข Finished รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์
Show
©2019